Μισθώσεις Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων

Posted by admin 23/09/2017 0 Comment(s)

 

Η μακροχρόνια μίσθωση είναι ένας τρόπος χρηματοδότησης για την επιχείρησης σας, σας επιτρέπει να στρέψετε το κεφάλαιο σας σε άλλους τομείς και όχι στην απόσβεση περιουσιακών στοιχείων.

Σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε τακτικές αποπληρωμές, στην χρονική περίοδο που εσείς έχετε επιλέξει και σας ταιριάζει στις σημερινές συνθήκες.

 

Ποια είναι τα Πλεονεκτήματα Μακροχρόνιας Μίσθωσης:

 

1.     Μίσθωση κατευθείαν με την GREEN OFFICE : 

Χωρίς να εμπλέκονται τρίτοι παράγοντες πχ τράπεζες κλπ.

2.    Διατήρηση του κεφαλαίου : 

Σας δίνεται η δυνατότητα να διατηρήσετε την δύναμη του κεφαλαίου σας και να την χρησιμοποιήσετε σε άλλους τομείς στην  επιχείρησης σας.

3.    Φορολογικές ελαφρύνσεις : 

Η μίσθωση των μηχανημάτων θεωρείτε λειτουργική δαπάνη και επομένως εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα σας.

4.    Σταθερή χρέωση : 

Πρόκειται για χρέωση η οποία περιλαμβάνει όλα τα αναλώσιμα υλικά (ακόμη και τον γραφίτη), ανταλλακτικά, προληπτική συντήρηση του μηχανήματος, εκτός του χαρτιού εκτύπωσης και των συρραπτικών.

5.    Εξασφαλίζει την σωστής λειτουργίας του εξοπλισμού σας : 

Παρέχοντας στον εξοπλισμό σας συντήρηση και δωρεάν ανταλλακτικά καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

6.    Μία απλή σύμβαση : Εξασφαλίζετε χρηματοδότηση και συντήρηση με έναν προμηθευτή.

 

 

"O ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ οφείλει να παρέχει στον ΜΙΣΘΩΤΗ όλα τα αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά και γενικά όλα τα υλικά που είναι απαραίτητα, για τυχόν επισκευές και γενικά την καλή και αποδοτική λειτουργία των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων.

 

Στις παροχές αυτές δεν περιλαμβάνεται το κόστος του χαρτιού, το οποίο βαρύνει αποκλειστικά τον ΜΙΣΘΩΤΗ.

 

Η υποχρέωση του ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ για συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων αφορά μόνο τις επισκευές και τα αντίστοιχα ανταλλακτικά τα οποία απαιτούνται για την αντιμετώπιση φθορών των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, τα οποία δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ΜΙΣΘΩΤΗ λόγω κακής χρήσης ή χρήσης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν τον οποίο προβλέπει ο κατασκευαστής του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος.    Στις περιπτώσεις αυτές το κόστος επισκευής βαρύνει τον μισθωτή."

 

Μετά τη λήξη της μίσθωσης ? ?

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει εάν επιθυμεί την εξαγορά του μηχανήματος ή την συνέχιση της μίσθωσης με το υπάρχον μηχάνημα καθώς και την αντικατάσταση του από κάποιο άλλο.

 

 

SERVICE

Έμπειροι Τεχνικοί

Υπηρεσίες στην επιχείρηση σας

Οικονομικές λύσεις που συμφέρουν